بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

هدف از این پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی